Technik požiarnej ochrany

  • vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi pre firmy

  • vykonávanie školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

  • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok

  • vykonávanie školení vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok


Špecialista požiarnej ochrany 

  • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb

  • činnosti pri posudzovaní zhody výrobkov

  • posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií

  • protipožiarna bezpečnosť pri vývoji nových výrobkov

  • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru