Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 22 ods. 1) Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia.


 • Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem.

 • Identifikácia ohrození a nebezpečenstva.

 • Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie

 • Zmeny a udržiavanie dokumentácie PO v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov.

 • Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí.

 • Spracovávanie písomných upozornení a doporučení

 • Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad.

 • Šetrenie, zisťovanie príčin, evidencia a registrácia pracovných úrazov v spolupráci povereným pracovníkom.

 • Zabezpečenie odškodnenia pracovných úrazov

 • Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov

 • Spracovanie plánov z oblasti BOZP (školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení...)

 • Evidencia školení z oblasti BOZP

 • Evidencia pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení